BijeenkomstenKerkdienst

Hoe gaat het toe in onze kerken?

Nog nooit in onze kerk geweest? Misschien is de gang van zaken dan een beetje vreemd. Hieronder vertellen we in het kort wat u kunt verwachten, op een gemiddelde zondagmorgen.

Begroeting: als u binnenkomt - de meeste kerkgangers komen zo'n tien minuten van te voren - wordt u begroet door de ouderling van dienst; hij of zij is formeel verantwoordelijk voor de goede gang van zaken in de kerkdienst. U krijgt een liedboek uitgereikt - dat hoeft u dus niet mee te nemen. Om precies tien uur komen de ouderling, de voorganger en de diaken van dienst binnen. Dan gaat de ouderling achter de microfoon staan. Hij of zij begint met een aantal min of meer zakelijke mededelingen. En wenst u dan namens de kerkenraad een gezegde dienst.

Begin: de voorganger komt aan het woord (soms doet de ouderling van dienst dit onderdeel): de dienst begint. Hij of zij begint met een groet en spreekt een gebed uit. Daarna volgt een lied, meestal de "psalm van de zondag", dat is een psalm die volgens oude tradities op deze zondag wordt gezongen. 
KyrieKyrie: het volgende onderdeel van de dienst heet Kyrie. Dat is een afkorting van Kyrie Eleison, een Griekse uitdrukking die betekent "Ontferm u Heer". Het is een gebed, waarin de voorganger concrete noden die de afgelopen week zijn opgevallen, uitspreekt.
Gloria: dan volgt het Gloria. Dat is een verkondiging van Gods eer, in de hemel en op de aarde, in het geloof dat de nood van de wereld het einde niet is. De voorganger spreekt dit Gloria uit, dat door de gemeente met een lied beantwoord wordt.

Lezing: daarna begint een nieuw hoofdonderdeel van de dienst: de Woorddienst. Daarin staan de bijbel en de uitleg ervan centraal. Het begint met een gebed. Dan komt de Lezinglezing (soms gedaan door de "lector", een gemeentelid). Meestal is het een gedeelte uit het oude en uit het nieuwe testament. Doorgaans is het geen willekeurige keuze van de voorganger, maar is de keuze bepaald door het leesrooster dat wordt gebruikt. Daarin staat voor elke zondag in het kerkelijk jaar aangegeven welke tekst daarbij hoort.
 

Verkondiging: gewoonlijk wordt dit "de preek" genoemd. Wij noemen het liever "Verkondiging" vanwege de essentie van de inhoud ervan: de verkondiging van Gods heil voor de wereld - dus voor ons. Na het amen, waarmee de voorganger de verkondiging afsluit, komen de kinderen van de kindernevendienst terug in de kerk, en in een kort gesprekje vertellen ze aan voorganger en gemeente wat ze gehoord en gedaan hebben.

Collecte en gebeden: als antwoord op de verkondiging volgt dan orgelspel en/of een lied met aansluitend de dank- en voorbeden en het gezamenlijk uitgesproken Onze Vader.
 

Collectezak

 

 


Hierna zijn er twee collectes, een collecte voor een diaconaal doel en een collecte voor de financiële ondersteuning van de eigen kerkelijke gemeente of elders in de wereld. De specifieke doelen van deze collectes zijn aan het begin van de dienst aangekondigd door de ouderling. Zie ook collecterooster.

Zegen: de dienst wordt afgesloten met een zegen, uitgesproken door de voorganger met een zegenend gebaar.

Liederen: Er wordt tijdens de dienst heel wat gezongen. Daar houden wij van. De liederen zijn zorgvuldig gekozen. Het kunnen psalmen zijn (vertalingen van teksten uit een van de boeken uit het oude testament) of gezangen. Meestal wordt gezongen uit het Nieuwe Liedboek. Dit liedboek krijgt u voor het begin van de dienst uitgereikt of kunt u zelf pakken en hoeft u dus niet van huis mee te nemen.

KoffieEn na iedere kerkdienst bent u van harte welkom om met ons van een kopje koffie of thee te genieten.