Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Zeevang en Oudendijk Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Zeevang en Oudendijk

Naam:

Protestantse Gemeente te Zeevang en Oudendijk

RSIN / Fiscaal nummer:

824 132 725

KvK:

76905586

Rekeningnummer:

NL84 RABO 0367 3110 62

E-mail:

kerkrentmeesters

Adres:

IJsselmeerdijk 4, 1474MX Oosthuizen


De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, kerkrentmeesters en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Zeevang en Oudendijk.

Samenstelling bestuur
Het College van kerkrentmeesters bestaat twee ouderlingen-kerkrentmeester en één kerkrentmeester. Het college bestaat uit tenminste twee leden.. Zij worden administratief ondersteund door de administrateur. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

Doelstelling/visie
Het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Zeevang en Oudendijk is belast met:

  • opstellen begroting en jaarrekening van de kerk;
  • zorgen dat voldoende financiële middelen binnen komen;
  • onderhoud van het kerkelijk bezit en goederen;
  • beheer van de kerkelijk goederen;
  • zorg voor arbeidsrechtelijke zaken van hen die in dienst van de kerk zijn;
  • leiding geven aan vrijwilligers voorzover het om de gebouwen en de goederen gaat;
  • verhuur van goederen en diensten;
  • beheren van archief en registers, zoals de doopboeken.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
Ons beleidsplan 2017-2020 vindt u hier.

Beloningsbeleid 
De beloning van medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. De Protestantse Gemeente te Zeevang en Oudendijk heeft geen medewerkers die een beloning ontvangen als hiervoor beschreven.

Verslag activiteiten
Het College van Kerkrentmeesters legt via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het onderstaande overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. 

Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie

 
Begroting Rekening Rekening
2023 2022 2021
Opbrengsten en Baten    
Opbrengsten onroerende zaken - 300 -
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 6.350 6.293 6.867
Bijdragen van leden en anderen 24.100 25.470 24.988
Door te zenden collecten en giften - - 0
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen 19.063 19.063 19.063
Totaal baten A 49.513 51.126 50.918
Uitgaven en Kosten      
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen
3.000

3.070

1.923
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat 51.600 48.621 45.499
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 2.700 1.594 2.897
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 2.020 2.023 1.674
Salarissen en vergoedingen 1.600 1.861 1.383
Kosten beheer, administratie en archief 5.875 5.877 2.593
Rentelasten/bankkosten 900 842 473
Afdrachten door te zenden collecten en giften - - 0
Totaal lasten A 67.695 63.888 56.441
Operationeel resultaat (A) -18.182 -12.762 -5.523
Incidentele baten en lasten      
Incidentele baten - -6.841 4.136
Incidentele lasten - - -
Incidentele baten en lasten (B) - -6.841 4.136
Resultaat verslagjaar (A+B) -18.182 -19.603 -1.387
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen      
Onttrekkingen bestemmingsreserves - - -
Onttrekkingen bestemmingsfondsen - - -
Toevoegingen bestemmingsreserves - - -4.136
Toevoegingen bestemmingsfondsen - - -
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) - - -4.136
Resultaat naar Algemene reserve (D) -18.182  -19.603 -5.523
 

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. 
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. 
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. 
De Protestantse gemeente te Zeevang en Oudendijk bezit geen kerkgebouwen. Wij houden vieringen in de kerkgebouwen die toebehoren aan de Stichting Oude Hollandse Kerken ( www.sohk.nl ) en betalen daar een vergoeding voor. 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals gebruiksvergoeding voor de kerkgebouwen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (bestuur, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. 
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
Voor de begroting en de jaarrekening van de kerkrentmeesters en vragen daarover kunt u contact op nemen met de kerkrentmeesters.


 
terug