Geschiedenis Geschiedenis

Geografische ligging
De kerkelijke gemeente strekt zich uit over het grondgebied van de voormalige gemeente Zeevang en het zuidelijk deel van de gemeente Westerkoggenland. Het gebied is van noord naar zuid ongeveer 15 kilometer lang en van oost naar west ongeveer 8 kilometer breed.

De gemeente Zeevang heeft ruim 8000 inwoners, terwijl de dorpskern Oudendijk ongeveer 500 inwoners telt.

Agrarische bedrijfstakken als veeteelt en bollenteelt floreren. De boerenstand is in het algemeen dan ook in (zeer) goede doen. Zij heeft zich in de loop der tijd voor het overgrote deel losgemaakt van de kerk. 
De gemeente wordt veeleer gedragen door forensen, die zich in de laatste dertig à  veertig jaar in Zeevang en Oudendijk hebben gevestigd en waarvan velen dagelijks naar hun werk in Amsterdam pendelen. De (beperkte) mogelijkheden, die het sociale leven van forensen kenmerkt, doet zich voelen in het "kerkenwerk".
De bevolking is sociaalpsychologisch alsook sociaaleconomisch sterk verstedelijkt. Economisch gezien hoort de doorsnee Zeevanger bij de iets hogere middenklasse.

De Protestantse Gemeente te Zeevang en Oudendijk (hervormde gemeente) is een streekgemeente op de grens van Waterland en West-Friesland, waaraan Oudendijk is toegevoegd omdat het kerkelijk vanouds een band heeft met Beets. 
In de van oorsprong agrarische dorpen hebben zich relatief veel forensen en gepensioneerden gevestigd, die een wezenlijk deel van de gemeente vormen.
Daardoor is de kerkelijke ligging van de gemeente wezenlijk veranderd.

De kerkelijke ligging van de gemeente
Van oudsher was het gebied bezaaid met kleine vrijzinnig hervormde gemeenten, maar door de import is die kerkelijke ligging opgeschoven naar het midden van de kerk. Pluriformiteit is echter een meer in het oogspringende karaktertrek. 
Er zeker geen sprake van eenduidig middenorthodox geloven. 
Dat zijn trouwens typisch hervormde termen, terwijl de gemeente mensen van allerlei kerkelijke achtergrond herbergt: rooms katholieken, gereformeerden en meer evangelisch georiënteerde mensen zijn bij de gemeente betrokken.

Vanuit de vrijzinnige periode is - positief geformuleerd - de tolerantie gebleven; 
Wie het negatiever inkleurt spreekt van: vrijblijvendheid. Die vrijblijvendheid geldt zeker niet voor de zeer kleine actieve kern van de gemeente; wel voor een vrij ruime kring van mensen daar omheen. Er is zeker bereidheid tot experimenteren.

De geschiedenis van de gemeente
De geschiedenis van de gemeente is er een van fusies en samenvoegingen. Daar hoort ook de sluiting en verkoop van kerkgebouwen bij. De kerkjes van Schardam en Etersheim worden bewoond door particulieren, die van Warder is verbouwd tot een sportzaal en wordt dan ook sportkerk Warder genoemd. Over die geschiedenis bestaat in diverse dorpskernen nog wel enig hartzeer, ook al liggen de gebeurtenissen inmiddels meer dan dertig jaar achter ons. De gemeente rouleert langs vier monumentale kerken waarvan ze er geen meer in bezit heeft.

De vier monumentale kerken (in Beets, Kwadijk, Oosthuizen en Oudendijk) die in gebruik zijn bij de Protestantse Gemeente te Zeevang en Oudendijk, zijn sinds eind 1982 het eigendom van de Stichting Oude Hollandse Kerken (S.O.H.K.) te Leiden. De Protestantse Gemeente betaalt voor dit gebruik een vergoeding voor de variabele kosten aan genoemde stichting.

Huis der gemeente 
Het beleid van de kerkenraad is er sinds 1999 op gericht het zwaartepunt van het gemeentewerk te verplaatsen van Beets naar Oosthuizen. Er is naar gestreefd een centraal gelegen "huis der gemeente" in de grootste dorpskern te vestigen. Daartoe werd eerst een ruimte gehuurd in cultureel centrum "De Watering." Later fungeerde de - in dit beleidskader in Oosthuizen aangekochte - pastorie min of meer als zodanig. 
Op dit moment beschikken wij niet over een zodanige ruimte.

De predikantsplaats
Voor de gemeente was tot voor enkele jaren een full­time predikantsplaats beschikbaar, die gedeeld werd door een predikant en een pastoraal werker. De verhouding tussen hun aandelen in de tijdsbesteding was 60% / 40%. In de taakverdeling lag het accent voor de predikant bij het pastoraat, voor de pastoraal werker bij het onderwijs en het kinder- en jongerenwerk. 
De pastoraal werker is niet meer werkzaam voor de gemeente, waardoor alle taken weer bij de predikant terecht zijn gekomen. Aangezien het humanistisch vormingsonderwijs inmiddels zelf door SPOOR (Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland & Oostzaan) is geregeld, viel deze taak al weg.


 

terug