Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters

Algemene gegevens:

Naam:

Protestantse Gemeente te Zeevang en Oudendijk

RSIN / Fiscaal nummer:

824 132 725

KvK:

76905586

Rekeningnummer:

NL84 RABO 0367 3110 62

E-mail:

kerkrentmeesters

Adres:

IJsselmeerdijk 4, 1474MX Oosthuizen


De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, kerkrentmeesters en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Zeevang en Oudendijk.

Samenstelling bestuur
Het College van kerkrentmeesters bestaat twee ouderlingen-kerkrentmeester en één kerkrentmeester. Het college bestaat uit tenminste twee leden.. Zij worden administratief ondersteund door de administrateur. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

Doelstelling/visie
Het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Zeevang en Oudendijk is belast met:

  • opstellen begroting en jaarrekening van de kerk;
  • zorgen dat voldoende financiële middelen binnen komen;
  • onderhoud van het kerkelijk bezit en goederen;
  • beheer van de kerkelijk goederen;
  • zorg voor arbeidsrechtelijke zaken van hen die in dienst van de kerk zijn;
  • leiding geven aan vrijwilligers voorzover het om de gebouwen en de goederen gaat;
  • verhuur van goederen en diensten;
  • beheren van archief en registers, zoals de doopboeken.


 

terug