Algemene gegevens Diaconie Algemene gegevens Diaconie

Naam:

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Zeevang en Oudendijk

RSIN/Fiscaal nummer:

824 132 737

KvK:

76905500

E-mail:

diaconie

Rekeningnummer:

NL59 RABO 0367 3008 42

Adres:

IJsselmeerdijk 4, 1474MX Oosthuizen


De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3). 
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. 
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland

Om diaconale hulp mogelijk te maken zijn er natuurlijk inkomsten nodig. De diaconie haalt deze inkomsten uit giften en collectes, maar ook door het houden van diverse acties zoals het organiseren van een open maaltijd en het sparen tijdens de vastenactie. Vindt U dat er ergens dichtbij of verder weg, geld, zorg of aandacht nodig is? Meld het dan aan de diaconie van de gemeente Zeevang en Oudendijk, en wij kijken wat we kunnen betekenen voor onze medemens.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Zeevang en Oudendijk.

Samenstelling bestuur
Het College van diakenen telt 2 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3). Het college is op zoek naar uitbreiding. Als u daar informatie over wilt, kunt u ons een email sturen en nemen wij kontakt met u op.

Doelstelling/visie
De diaconie is de hulpverlenende organisatie van de kerkelijke gemeente. De diaconie van Zeevang en Oudendijk probeert een concreet hulpverlenende organisatie te zijn. Er wordt o.a. hulp geboden aan vluchtelingen bijv. bij juridische vragen, er wordt informatie gegeven over mogelijkheden van betaalbare vakanties, bij informatie over vakanties voor minder draagkrachtigen en gehandicapten.
Er is ook stille (financiële) hulp: als mensen om ons heen tijdelijk de financiële eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen, dan kan de diaconie helpen.
De hulp gaat naar wie het nodig heeft en daarbij betreft het niet alleen leden van de kerk, maar uit heel de gemeente. 

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland. Ons beleidsplan 2017-2020 vindt u hier.

Beloningsbeleid 
De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
De Protestantse gemeente te Zeevang en Oudendijk heeft geen diakonale medewerkers die een beloning ontvangen als hiervoor beschreven.

Verslag activiteiten
Het College van Diakenen legt via een jaarrekening verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan. In de kerkenraadsvergadering bespreekt de diaconie de activiteiten van de periode.

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit: 
In de kolom begroting in het onderstaande overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

Begroting

Rekening

Rekening

2022

2021

2020

Opbrengsten en Baten

 

 

Opbrengsten onroerende zaken

14.500

13.793

16.729

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

11.025

21.879

14.434

Bijdragen van leden en anderen

150

381

293

Door te zenden collecten en giften

2.500

2.354

2.571

Totaal baten A

28.175

38.407

34.027

Uitgaven en Kosten

 

 

 

Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen

5.100

5.512

4.949

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

19.063

19.063

19.063

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

900

838

581

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen

3.000

1.721

2.510

Kosten beheer, administratie en archief

3.275

2.849

3.634

Rentelasten/bankkosten

10.500

10.463

9.693

Diaconaal werk plaatselijk

21.200

4.125

5.755

Diaconaal werk regionaal/landelijk

2.900

5.695

2.752

Diaconaal werk wereldwijd

7.200

4.151

7.611

Afdrachten door te zenden collecten en giften

2.500

2.354

2.571

Totaal lasten A

75.638

56.771

59.119

Operationeel resultaat (A)

-47.463

-18.364

-25.092

Incidentele baten en lasten

 

 

 

Incidentele baten

-

623.656

1.118.157

Incidentele lasten

-

-

-

Incidentele baten en lasten (B)

-

623.656

1.118.157

Resultaat verslagjaar (A+B)

-47.463

605.292

1.093.065

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen

 

 

 

Onttrekkingen bestemmingsreserves

24.000

1.001

4.870

Onttrekkingen bestemmingsfondsen

-

-

-

Toevoegingen bestemmingsreserves

0

-623.656

-1.071.755

Toevoegingen bestemmingsfondsen

0

-

-

Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)

24.000

     -622.655

   -1.066.885

 

 

 

 

Resultaat naar Algemene reserve (D)

-23.463

-17.363

26.180

 

Toelichting
Om diaconale hulp mogelijk te maken zijn er natuurlijk inkomsten nodig. De diaconie haalt deze inkomsten uit giften en collectes, maar ook door het houden van diverse acties zoals het organiseren van een open maaltijd en het sparen tijdens de vastenactie. De diaconie bezit vermogen in de vorm van landerijen en geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Voorbeelden zijn: koffieochtenden, kledingproject, ouderenmiddag, vakantieweken, drugspastoraat, kinderen in de knel, noodhulp etc.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen. De begroting en de jaarrekening van de diaconie is natuurlijk op te vragen. Wilt u één van deze documenten graag hebben of heeft u een andere vraag, dan kunt u contact op nemen met de diaconie.
Vindt U dat er ergens dichtbij of verder weg, geld, zorg of aandacht nodig is? Meld het dan aan de diaconie van de gemeente Zeevang en Oudendijk, en wij kijken wat we kunnen betekenen voor onze medemens.

Collecten
De diaconie heeft een roulatieschema opgesteld van de doelen, waarvoor in de vieringen wordt gecollecteerd. In noodsituaties, zoals rampen, kan daarvan worden afgeweken.

 

terug