Diaconie Diaconie

Algemene gegevens:

Naam:

Diaconie van de Protestantse gemeente te Zeevang en Oudendijk

RSIN/Fiscaal nummer:

824 132 737

KvK:

76905500

E-mail:

diaconie

Rekeningnummer:

NL59 RABO 0367 3008 42

Adres:

IJsselmeerdijk 4, 1474MX Oosthuizen


De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3). 

Om diaconale hulp mogelijk te maken zijn er natuurlijk inkomsten nodig. De diaconie haalt deze inkomsten uit giften en collectes, maar ook door het houden van diverse acties zoals het organiseren van een open maaltijd en het sparen tijdens de vastenactie. Vindt U dat er ergens dichtbij of verder weg, geld, zorg of aandacht nodig is? Meld het dan aan de diaconie van de gemeente Zeevang en Oudendijk, en wij kijken wat we kunnen betekenen voor onze medemens.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Zeevang en Oudendijk.

Samenstelling bestuur
Het College van diakenen telt 3 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste 2 leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3). Het college is op zoek naar uitbreiding. Als u daar informatie over wilt, kunt u ons een email sturen en nemen wij kontakt met u op.

Doelstelling/visie
De diaconie is de hulpverlenende organisatie van de kerkelijke gemeente. De diaconie van Zeevang en Oudendijk probeert een concreet hulpverlenende organisatie te zijn. Er wordt o.a. hulp geboden aan vluchtelingen bijv. bij juridische vragen, er wordt informatie gegeven over mogelijkheden van betaalbare vakanties, bij informatie over vakanties voor minder draagkrachtigen en gehandicapten.
Er is ook stille (financiële) hulp: als mensen om ons heen tijdelijk de financiële eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen, dan kan de diaconie helpen.
De hulp gaat naar wie het nodig heeft en daarbij betreft het niet alleen leden van de kerk, maar uit heel de gemeente.  

terug